Git ground rules

  • Tạo branch code theo id của issue và nội dung sửa. Ví dụ: issue có id là 15, nội dung là thêm chức năng reset password –> Tạo branch tên là `15-reset-password`.
  • Khi comment thì thêm id của issue vào comment. Ví dụ: `#15 send reset password email to user`.
  • Comment cần viết rõ nội dung mình đã làm. Không viết chung chung đại khái.
ĐúngSai
#15 send reset password email to userfix
#20 add function getAllUsers to UserRepositoryfix bug
#14 add template file for home pageabc
1 số ví dụ về comment đúng và sai
  • Nên chia nhỏ commit theo từng chức năng cụ thể thay vì code cả ngày và commit 1 cục to. 1 ngày có thể commit nhiều lần cũng được.
  • Không push code trực tiếp lên master hoặc main branch. Hãy tạo branch phụ, push và tạo Pull Request để merge vào master. Làm như thế sẽ dễ kiểm soát và rollback hơn.
  • Pull Request cần được tối thiểu 1 thành viên trong team review lại.
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *